Wichita Falls' NOAA Weather Radio Coverage

nwslogo.gif (6367 bytes)

Wichita Falls NOAA Weather Radio Coverage

 

Weather radio coverage highlighted in red.

 
Wichita Falls 162.475 MHz WXK-31 1000 Watts
Counties Covered by Wichita Falls: FIPS Code: Coverage by other NWRs:
Archer 048009 Throckmorton
Baylor 048023 Throckmorton
Clay 048077
Wichita 048485
Wilbarger 048487 Altus
Cotton OK 040033 Lawton
Tillman OK 040141 Altus and Lawton


Back to the Norman NOAA Weather Radio Page
Back to the NOAA Weather Radio Page